0 266 865 71 31
Han mh. İstasyon cd. No:32
Susurluk / Balıkesir

Ana Sayfa Hakkımızda Bize Ulaşın


 ÜRÜNLERİMİZ

 

 ARAÇ
  Maksimum Trafik Sigortası
  Birleşik Kasko Sigortası
  Trafik Sigortası
  Yeşilkart Sigortası

 KONUT
  Konut Yangın Sigortası
  Konut Hırsızlık Sigortası
  Konut Paket Sigortası

 İŞ YERİ
  İşyeri Paket Sigortası
  İşyeri Hırsızlık Sigortası
  İşyeri Yangın Sigortası

 SAĞLIK
  Bireysel Sağlık Sigortası
  Kurumsal Sağlık Sigortası

 DİĞER POLİÇELER
  Aile Sigortası
  Yurtdışı Seyahat Sigortası
  Tarım Sigortaları
 

 


Tarım Sigortaları

Şirketimiz 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda kurulan TARSİM' e (Tarım Sigortaları Havuzu) üye olmuştur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün, Sera Sigortaları, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası ve Su Ürünleri Sigortası yapılmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası:
Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) güncellenmiş kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine; Dolu, Yangın, Heyelan, Deprem, Fırtına, Hortum, sel ve su baskını teminatı seralar için Taşıt Çarpması ile Kar ve Dolu Ağırlığı teminatları verilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren sadece meyveler için tüm bölgelerde " don " teminatı ile doluya bağlı kalite kaybı teminatı isteğe bağlı olarak verilmeye başlanmıştır.

Sera Sigortası;
Seralar ve içindeki ürünler; dolu, yangın, deprem, taşıt çarpması, heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı teminat altına alınmaktadır. Fırtına, hortum, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını teminatı TARSİM tarafından yapılacak olan risk analizi sonucunda verilebilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası;
Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi’ne (TÜRKVET) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler, yavru atma ve yavru ölümü,
b) Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler,
teminata dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Sigortası;
Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış kapalı tesislerde üretimi yapılan kümes hayvanları için;
a) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
b) Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
c) Her türlü doğal afetler,
d) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler nedeniyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı zararlar teminata dahil edilmiştir.

Su Ürünleri Sigortası;
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

İndirimler
Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacaktır.

Don teminatında sigorta konusu parselin son 5 yıl içindeki hasarlı yıl sayısına ve kümülatif don hasar-prim oranına göre uygulama yılındaki tarife primi üzerinden aşağıda görülen oranlarda prim ilavesi yapılır.

 

Parselin Kümülâtif Hasar

Hasarlı Yıl Sayısı ve Prim İlave

Prim Oranı (%)

Oranları (%)

 

1

2

3

4

75-99

0

0

5

15

100-124

0

5

15

45

125-149

0

10

30

90

150-199

5

15

45

135

200-299

10

30

90

360

300-399

15

45

135

540

≥ 400

20

60

180

720

 

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında, ilk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden % 5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanacaktır.

Dolu paketi teminatında hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda tarife primleri üzerinden % 10 nispetinde yenileme indirimi uygulanacaktır.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında dolu ağı örtülen ürünler için dolu teminatı prim fiyatının % 50’si oranında indirim uygulanacaktır.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında, rüzgâr pervaneleri, sisleme-yağmurlama sistemi kullanılan ürünler için don teminatı prim fiyatının % 25’i oranında indirim uygulanacaktır.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortalarında TEDGEM ve benzeri kuruluşlar tarafından ihale usulü dağıtımı yapılarak müteahhitlerce sigorta ettirilen hayvanlar hariç olmak üzere;

Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında mevcut tarife üzerinden % 10 indirim uygulanacaktır.

İlk defa sigorta ettirilenler için tarife primleri üzerinden %5 nispetinde başlangıç indirimi uygulanır.

Kooperatif toplam sigortalanabilir hayvan sayısı 300 ve üzerinde ise tarife üzerinden % 10 indirim uygulanacaktır.

Söz konusu grup poliçelerinde ve arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı takdirde;

Gruba ait hasar prim dengesinin % 50’nin altında kalması halinde uygulanan grup indirimi oranı aynen devam edecektir.

Hasar prim dengesinin % 51 – 70 olması halinde indirim oranı % 50 oranında azaltılacaktır.

Hasar prim dengesinin % 70’ in üzerinde olması halinde grup indirim hakkı düşecektir.

Organik Hayvancılık yapılan işletmelerde prim fiyatına % 75 ilave yapılacaktır.

Sigorta priminin ödenmesi:
Toplam primin % 50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si üretici tarafından ödenmektedir.

Ödemeler; Bitkisel Ürün Sigortasında sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25’i peşin, bakiyesi hasat sonuna kadar olmak üzere tahsil edilmektedir.

Sera Sigortalarında sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınır; kalan %90 ı da vadeli olarak (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.

Diğer branşlarda ise; % 25 peşin, bakiyesi 5 eşit taksitte tahsil edilmektedir.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarına ilişkin genel şart, teknik şart, tarife ve talimatlar www.tarsim.org.tr adresinden görüntülenebilmektedir.